Advies

Magnificat adviseert zorgaanbieders en gemeenten in het op orde brengen van indicaties door middel van screening van de individuele indicaties. Tevens adviseren wij bij indicatieprocessen van de organisatie, zodat de indicaties blijvend op orde kunnen worden gehouden en ze juist beschreven worden in een cliëntplan/ zorgleefplan. Daarnaast geven wij advies aan organisaties om de bedrijfsvoering in de breedste zin aan te laten sluiten op de indicaties.

  • Screening van indicaties
  • Verwoording in cliëntplan/ zorgleefplan
  • Borging van indicatieprocessen
  • Organisatie advies

Screening van indicatie & borging van indicatieprocessen


 In een op maat gemaakt screeningstraject checken wij of de indicaties (nog) passend zijn en brengen we samen met de gemeente of zorgaanbieder de indicaties op orde. Aan de hand van een interview brengen we de zorg tot in de diepte in kaart, waarbij de argumenten voor een (her)indicatie ter plekke worden geformuleerd.

Tijdens het screeningtraject trainen we op deze manier de medewerkers op de werkvloer in hun kennis over indicaties en in hun denken over zorg, zodat zij daarna hierin (slag)vaardiger zijn. We stimuleren de signaleringsfunctie van alle betrokkenen, zodat de indicaties blijvend op orde kunnen worden gehouden. Tijdens het screeningstraject adviseren we in de implementatie van een adequate taak- en verantwoordelijkheidsverdeling op het gebied van de indicaties bij uw gemeente of zorgaanbieder. Op deze manier kan borging in de dagelijkse praktijk vorm krijgen en indicaties op orde blijven. Een blijvend effect!

Organisatieadvies

Naast het op orde brengen en houden van indicaties, dient ook de bedrijfsvoering aan te sluiten op passende indicaties. Dit betekent dat onder andere begroting, teamopbouw, dagbesteding, productieafspraken en zorglevering veelal moeten worden aangepast, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Alleen op deze manier kan de zorg geleverd worden die de cliënt behoeft op een manier die een organisatie gezond houdt. Wij adviseren vanuit onze ervaring  op die gebieden die de indicatie en levering van zorg raken. Daarbij streven wij naar kwalitatief zo goed mogelijke zorg!